Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu OLOMOUC Sociálně rizikové chování v dětském věku jako maladaptivní strategie naplnění potřeb dítěte OBSAZENO
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 124044
Lektor PhDr. Klimentová Eva, Ph.D.
Pobočka Olomouc
Místo konání Oblastní Unie Neslyšících Olomouc z. s., Jungmannova 972/25, Olomouc.
Datum konání 13. 6. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 2100,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2022/0143-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program představuje sociálně rizikové chování v dětském věku jako specifickou odpověď dítěte v procesu naplnění či nenaplnění jeho základních psychických a vývojových potřeb. Kurz nevnímá rizikové chování pouze situačně jako stav k řešení, ale představuje jeho možné zdroje a posilující faktory (proces vzniku a zpevnění). Kurs umožňuje frekventantům uvědomit si, co rizikové chování dětí vyvolává a co ho následně posiluje. Pozornost je věnována protektivním faktorům, které umožňují v prvních fázích výskytu rizikové chování zvrátit. Vzdělávací program vychází z teorií potřeb a z premis kognitivně behaviorálních přístupů, s cílem analyzovat chování dítěte tak, aby byly odhaleny příčiny, stabilizátory a protektivní faktory. Část kurzu je věnována edukaci rodiny tak, aby dokázala prevenci rizikového chování začlenit do každodenní interakce s dítětem. Jako ilustrativní příklady jsou využity nejčastější typy rizikového chování, kam řadíme například šikanu, záškoláctví, užívání návykových látek, kriminální jednání, sexuálně rizikové chování a další.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhající profese
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

1. Psychické a vývojové potřeby dětského věku - Maslowova pyramida potřeb, základní psychické potřeby dítěte - potřeba stimulace, potřeba smysluplného světa, potřeba lásky, potřeba identity, potřeba životní perspektivy. Vývojové potřeby dětského věku. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Rizikové chování - Rizikové chování jako reakce na deprivaci dítěte. Operantní podmiňování, interakce chování dítěte s dostupnými pozitivními a negativními sankcemi, procesy upevňování rizikového chování. Diskuse.
3. Dítě na cestě, základní mechanismy vzniku a udržování rizikového chování – od čeho dítě utíká a kam. Diskuse, řešení případů z praxe.
4. Nejčastější typy rizikového chování - příklady nejčasnějších typů rizikového chování dětského věku, aplikace dosavadních znalosti a dovedností do analýzy konkrétních příkladů rizikového chování, dopady na práci sociálního pracovníka s rodinou dítěte.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design