Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Firemní kultura, administrativa a projektové řízení
Písemná komunikace I. - normy, úprava písemností a čeština v úředním styku MV - č. AK/PV-407/2018 1 den/6 hodin
Legislativa
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí MV - č. AK/PV-517/2019 1 den/6 hodin

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Legislativa
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. A2022/0513-SP/VP 1 den/6 hodin
Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže MPSV - A2020/0499-SP 1 den/8 hodin
Sociálně patologické jevy
Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém MPSV - č. A2022/0916-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících MPSV č. - A2021/1357-SP/PC 1 den/6 hodin
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce MPSV - č. A2022/0782-SP 1 den/6 hodin
Poruchy osobnosti a chování u dospělých MPSV - č.A2023/0135-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Prevence týrání a zneužívání osob MPSV č. – A2022/0917-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Psychopatologie pro pomáhající profese MPSV č. - A2021/0703-SP/PC 1 den/8 hodin
Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti MPSV č. - A2022/0918-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Šikana jako porucha vztahů v sociální skupině MPSV č.- A2022/1184-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení MPSV - č. A2022/0355-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. MPSV - č. A2022/0514-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Gender jako problémový fenomén dnešní doby MPSV - č. A2023/1296-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta MPSV - č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit je ke změně při sociální práci MPSV - č. A2022/0575-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jak motivovat ke změnám klienta i sebe MPSV č. - A2021/0862-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Jednání s klienty s problémovým chováním MPSV - č. A2024/0366-SP/PC 1 den/8 hodin
Jóga a relaxační metody pro pracovníky v sociální oblasti MPSV – č. A2024/0042-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Konflikty s klienty a jejich řešení MPSV č. - A2021/0701-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Obrana proti manipulaci MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Pozitivní myšlení a práce se stresem MPSV - č. A2023/1300-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Prevence syndromu vyhoření MPSV - č. A2023/1298-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Psychohygiena a relaxační techniky MPSV - č. A2020/0375-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Psychosociální a komunikační dovednosti MPSV - č.A2021/0863-SP/PC/PP/VP 2 dny/12 hodin
Šetrná sebeobrana - jak předcházet a řešit ohrožující situace MPSV – č. A2024/0031-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou MPSV - č. A2022/0780-SP/PC//PP/VP 1 den/8 hodin
Uplatnění asertivity v komunikaci MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Vedení náročných rozhovorů s klienty MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem MPSV - č. A2023/1299-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Vedení rozhovoru s rodiči MPSV - č. A2020/0198-SP 1 den/6 hodin
Základy jak na emoce - klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) MPSV - č. A2022/0496-SP/PC/PP/VP 1 den/8 hodin
Zvládání stresu a stresové zátěže MPSV - č. A2023/0968-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální péče a dávkové systémy
Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi MPSV - č. A2023/0734-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči MPSV - č. A2023/0735-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Nepojistné sociální dávky v praxi MPSV - č. A2020/1083-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální práce
Agrese u dětí a mládeže MPSV č. - A2022/1158-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor MPSV - č. A2024/0367-SP/PC 1 den/8 hodin
Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci MPSV - č. A2021/0702-SP/PC 1 den/6 hodin
Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt dítěte s biologickou rodinou MPSV č. A2022/0515-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV č. - A2023/1297-SP 1 den/6 hodin
Krizové situace v rodině očima dítěte MPSV č. - A2022/0127-SP/PC 1 den/6 hodin
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme? MPSV č. - A2021/1356-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Motivační rozhovory a jejich využití v sociální práci MPSV č. - A2022/1185-SP/PC 1 den/8 hodin
Opatrovnictví v praxi MPSV č. - A2022/1088-SP/PC 1 den/8 hodin
Práce s emocemi u dětí s vývojovými traumaty v kontextu sociální práce MPSV č. A2024/0560-SP/PC 1 den/6 hodin
Psychologická první pomoc a intervence v krizi MPSV - č. A2022/0830-SP/PC 1 den/6 hodin
Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež MPSV – č. A2024/0037-SP 1 den/8 hodin
Rizikoví rodiče a rizikové děti MPSV - č. A2021/0860-SP/PC 1 den/6 hodin
Sociálně rizikové chování v dětském věku jako maladaptivní strategie naplnění potřeb dítěte MPSV č. - A2022/0143-SP/PC 1 den/6 hodin
Sociální ekonomika a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce MPSV – č. A2024/0030-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s jednotlivcem - úvod do tématu MPSV č. - A2021/0017-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova MPSV - č. A2022/0781-SP/VP 1 den/8 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči MPSV - č. A2021/1355-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Specifika komunikace a sociální práce s romskou menšinou MPSV – č. A2021/0861-SP/PC 1 den/6 hodin
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) MPSV - č. A2020/0003-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Techniky sociální práce jako nástroj komunikace s klientem MPSV - č. A2020/1082-SP 1 den/6 hodin
Trauma-informovaný přístup v sociální práci MPSV - č. A2024/0519-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit zvládnout nepříznivou sociální situaci MPSV - č. A2020/0023-SP/PC/PP 1 den/6 hodin
Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky MPSV - č. A2022/0144-SP/PC 1 den/6 hodin
Vedení rozhovoru s dítětem v podmínkách a prostředí OSPOD MPSV č. - A2022/0383-SP 1 den/6 hodin
Využití kreativních technik pro poznání dětského klienta MPSV č. - A2024/0371-SP/PC 1 den/6 hodin
Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou MPSV - č. A2021/0864-SP 2 dny/12 hodin
Základy sociální práce s osobami bez přístřeší MPSV - č. A2020/1115-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Sociální služby
Hranice při práci v sociálních službách MPSV – č. A2020/0582-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi MPSV - č. A2022/1182-SP/PC 1 den/8 hodin
Jak bezpečně zvládat rizika v sociálních službách MPSV- č. A2023/0134-SP/PC/VP 1 den/8 hodin
Motivační prvky při sociální práci se seniory MPSV č. - A2022/0601-SP/PC 1 den/8 hodin
Profesionální etické chování a jeho uplatnění v pomáhajících profesích MPSV č. - A2022/0773-SP/PC 1 den/8 hodin
Sociální služby - teorie a praxe pro státní správu a samosprávu MPSV č.- A2021/0396-SP/VP 1 den/6 hodin
Základní aspekty paliativní a hospicové péče v sociálních službách MPSV - č. A2023/0997-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Péče o klienty v postcovidovém stavu MPSV - č. A2022/0838-SP/PC/PP 1 den/8 hodin
První pomoc pro sociální pracovníky ve veřejné správě a sociálních službách MPSV A2023/0705-SP/PC/PP/VP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky zdravotního postižení MPSV č. - A2020/0994-SP/PC 1 den/8 hodin
Zdravotní a psychosociální přínos sexuální aktivity v seniorském věku MPSV č. - A2022/0774-SP/PC 1 den/8 hodin

ČAS

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design