Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Výherní slosovací soutěž k 10. výročí založení firmy

02. 04. 2018

1. dubna jsme zahájili výherní slosovací soutěž pod názvem "Vzdělávání i relaxace", podmínky a pravidla této soutěž naleznete zde.

V letošním roce slavíme 10. výročí založení naší firmy a během roku pro Vás připravujeme řadu zajímavých akcí, novinek a cenových zvýhodnění vzdělávacích kurzů. 1. dubna jsme zahájili výherní  slosovací soutěž pod názvem "Vzdělávání i relaxace", která bude mít 3 výherní kola. Zde jsou pravidla a podmínky této soutěže.

 

PRAVIDLA VÝHERNÍ SLOSOVACÍ SOUTĚŽE „VZDĚLÁVÁNÍ I RELAXACE“

Úvodní ustanovení

1.1 Veřejná obchodní společnost EDUPOL, v. o. s., IČO: 28458443, se sídlem Labská 1243, 276 01 Mělník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 63073 (dále jen „pořadatel“), organizuje v prostorách svých Regionálních kanceláří od  1. dubna do 19. září 2018 výherní slosovací soutěž pod názvem „Vzdělávání i relaxace“ (dále jen „soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky soutěže (dále jen „pravidla“), které jsou vyvěšeny v jednotlivých Regionálních kancelářích a k dispozici na internetové stránce http://www.edupol.cz

 

1.2 Soutěže se mohou zúčastnit účastníci otevřených kurzů ve všech Regionálních kancelářích společnosti, kteří odevzdají vyplněný slosovací lístek.  Slosovací soutěž proběhne ve třech kolech. První kolo soutěže o drobné věcné ceny bude probíhat vždy na každém otevřeném kurzu v jednotlivých Regionálních kancelářích – tj. v Praze, Olomouci a Ostravě. Výherce bude vždy vylosován na závěr kurzu a obdrží drobnou věcnou cenu. Druhé kolo slosovací soutěže proběhne      1x měsíčně, a to vždy na prvním kurzu v následujícím kalendářním měsíci Do slosování budou zařazeny všechny slosovací lístky za uplynulý měsíc v jednotlivých regionech. Slosování proběhne za region Čechy v Regionální kanceláři Praha a za region Morava v Regionální kanceláři Olomouc. Slosovací lístky z jednotlivých měsíců a regionů pak postupují do posledního třetího kola, které proběhne 19. září 2018 v Regionální kanceláři Praha.                                                      

2. Základní podmínky účasti

2.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které se zúčastní otevřených kurzů v jednotlivých Regionálních kancelářích v období od 1. dubna do 19. září a vyplní čitelně a úplně slosovací lístek.

 

2.2 Slosovací lístek, jejímž prostřednictvím se lze zúčastnit soutěže, musí obsahovat:

 • datum kurzu, kterého se soutěžící zúčastnil,
 • příjmení, jméno a titul soutěžícího,
 • emailovou adresu a telefonický kontakt,
 • souhlas či nesouhlas se zařazením e-mailové adresy do databáze.

 

3. Slosování

3.1 Ze slosovacích lístků, které budou vloženy do osudí, bude v rámci prvního kola vždy v závěru kurzu vylosován jeden slosovací lístek. Nebude-li slosovací lístek splňovat podmínky uvedené      v čl. 2.2 nebo účastník předčasně z kurzu odešel, bude okamžitě vylosován jiný. Vylosovaný výherce získá drobnou věcnou cenu a jeho slosovací lístek postoupí do druhého kola společně se všemi ostatními. ovací s 

3.2. Druhé kolo slosovací soutěže proběhne vždy 1x měsíčně, a to na prvním kurzu v následujícím kalendářním měsíci. Do slosování budou zařazeny všechny slosovací lístky za uplynulý měsíc v jednotlivých regionech. Slosování proběhne v Regionální kanceláři Praha a v Regionální kanceláři Olomouc. Bude vylosován jeden výherce, který obdrží volnou poukázku na dvoudenní relaxační kurz z nabídek jednotlivých Regionálních kanceláří.

3.3 Třetí kolo slosovací soutěže proběhne 19. září 2018 v Regionální kanceláři Praha, čas bude upřesněn. Do slosování budou zařazeny slosovací lístky za uplynulé období ze všech Regionálních kanceláří společnosti. Vylosováni budou tři výherci, kteří obdrží poukazy na relaxační pobyt ve spolupracujících wellnes hotelích a lázních.   Regionálních kanceláří společnosti. Vylosováni budou tři výherci, kteří obdrží poukazy na relaxační ích wellnes hotelích a lázních.

 

4. Předání výhry

 

4.1   Výhra v prvním kole bude předána ihned na kurzu.

4.2 O výhře v druhém a třetím kole výherní soutěže bude pořadatel výherce informovat na e-mailové adrese a telefonním čísle, které výherce uvedl na slosovacím lístku (dále jen „oznámení“). Výherce se musí pořadateli přihlásit do 14 dní od obdržení oznámení a sdělit adresu k zaslání výhry. V opačném případě nemůže výherce nárokovat výhru.

 4.3 Pořadatel je oprávněn požadovat prokázání totožnosti výherce před předáním výhry a případně    i další informace nezbytné k ověření, že nebyla porušena tato pravidla. Bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že pravidla byla porušena, výherce nebude moci výhru převzít.

4.4 Výhercem se nemůže stát a k převzetí výhry není oprávněn ten, kdo:

 • uvede nepravdivé nebo neúplné informace;
 • je v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli, jakož i k osobám  s pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých;
 • jakýmkoliv způsobem poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech nebo bude jednat v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy.

 

5. Ochrana osobních údajů 

5.1 Soutěžící dává účastí v soutěži pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefon za účelem dohledu nad dodržováním pravidel, slosováním, prezentace výherce a předáním výhry. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno a příjmení bude, v případě výhry, zveřejněno na internetových stránkách pořadatele. Pořadatel nebude osobní údaje předávat třetím stranám, pokud mu tak v konkrétní situaci neukládá platný právní předpis. 

 5.2  Soutěžící může kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli a má za následek vyloučení uživatele ze soutěže včetně ztráty případného nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Soutěžící má zároveň dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.3 Převzetím výhry dává výherce souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, a eventuálně fotografie mohou být použity pro účely propagace společnosti.

 6. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

6.1 Soutěžící uděluje pořadateli na slosovacím lístku souhlas či nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas může vzít soutěžící kdykoliv zpět oznámením zaslaným na e-mailovou adresu mailto:[email protected]z

 6.2 Pořadatel je na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení oprávněn kontaktovat soutěžícího prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů, a to za účelem informování o službách společnosti.

 7. Slosování

  7.1 Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění, přičemž každý soutěžící účastí v soutěži   s nimi vyjadřuje svůj souhlas.  Pořadatel je oprávněn tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Změněná pravidla nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění. 

 7.2 Pořadatel je oprávněn ke konci kteréhokoliv slosovacího období po uskutečnění slosování ukončit konání soutěže. Veškeré případné spory vzniklé v souvislosti se soutěží, řeší výhradně pořadatel dle svého uvážení. Rozhodnutí pořadatele jsou konečná.

7.3 V případě, že by některé ustanovení těchto pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí pravidel.

 7.4 Kontaktní e-mailová adresa pořadatele je [email protected]

V Mělníku dne 1. 4. 2018  

                                   

 
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

 • PF 2019

  Přejeme všem našich zákazníkům příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém roce. Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na Váš zájem o naše kurzy  i v roce 2019. Nabídku na leden - únor naleznete v kalendáři kurzů, další kurzy připravujeme.  Provoz Regionálních kanceláří během vánočních svátků a začátkem ledna je omezen z důvodu čerpání dovolené. V případě, že se Vám nebudeme moci věnovat na telefonu, napište nám prosím e-mail, po návratu z dovolené Vám odpovíme. Děkujeme za pochopení. více zde ...
 • Nabídka vzdělávání pěstounů na rok 2019

  Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů více zde ...
 • Výherní slosovací soutěž k 10. výročí založení firmy

  1. dubna jsme zahájili výherní slosovací soutěž pod názvem "Vzdělávání i relaxace", podmínky a pravidla této soutěž naleznete zde. více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design