Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Tématická oblast Legislativa
Variabilní symbol 18038
Lektor Mgr. Hovorka Daniel
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 22. 6. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2018/0198-SP/VP
Cíl kurzu Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními změnami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů,zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Legislativní úprava sociálně právní ochrany dětí - schválené a připravované změny v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, úprava prováděcích právních předpisů k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí – vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb.,instrukce MPSV o vedení evidence dětí a spisové dokumentace o dětech.
2. Aktuální změny v souvisejících právních předpisech, které se týkají výkonu sociálně-právní ochrany dětí – občanský soudní řád, zákon o rodině, nový občanský zákoník, správní řád, zákon o mediaci, zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, předpisy sociálního zabezpečení.
3. Úprava dotčených mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie – úmluvy OSN a Rady Evropy týkající se práv dětí, pravomoci a příslušnosti soudů v oblasti rodičovské zodpovědnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově a vyživovací povinnosti.
4. Praktické problémy při uplatňování sociálně-právní ochrany dětí. Jednání s rodiči, dětmi a jinými osobami odpovědnými za výchovu, případové konference, uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc, výchovná opatření.
5. Vystupování orgánu sociálně-právní ochrany dětí v soudním řízení – podávání návrhů a podnětů soudu, předběžná opatření soudu, výkon opatrovnictví dítěte, zjišťování názoru dítěte, výkon rozhodnutí soudu o úpravě výchovy dítěte a styku s dítětem.
6. Úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče – řízení o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, rozhodování o svěření dítěte do předadopční nebo předpěstounské péče, podávání návrhu na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, uzavírání a sledování dohod o výkonu pěstounské péče
7. Činnost zařízení sociálně-právní ochrany dětí, spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s ostatními subjekty (oprávnění vyžadovat údaje, povinnost sdělovat údaje, provedení dožádání.
8. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design