Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224057
Lektor Mgr. Vinklerová Marie, DiS.
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 18. 6. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV – č. A2024/0037-SP
Cíl kurzu Vzdělávací program seznamuje s obsahem a možnostmi sociální právní ochrany dětí v denní praxi práce kurátora pro děti a mládež. Frekventanti budou seznámeni s právním zakotvením dané problematiky a s metodami práce s dětmi a rodinou. Pozornost je věnována i dalším otázkám, jako je vyhodnocování rizik, individuální plánování ochrany dítěte a stanovování cílů k sociálně právní ochraně dítěte. V dalších částech se kurz zaměřuje na nejčastější typy rizikového chování dětí a mládeže, na pravomoci orgánu sociálně právní ochrany dětí a soudu, spolupráci kurátora pro děti a mládež s orgány činnými v trestním řízení a na spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou školy, neziskové organizace, zdravotnická zařízení a podobně. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů k dané problematice. Pracovníci, kteří se ve své práci v pomáhajících nebo výchovných profesích setkávají s projevy rizikového chování dětí a mladistvých mají možnost porovnat u nich řešené problémy s možnostmi sociálně právní ochrany dětí.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům - kurátorům pro děti mládež a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Účastník
- získá základní informace o právním zakotvení dané problematiky,
- rozšíří si informace o metodách práce kurátora dětí a mládeže, o problematice vyhodnocování rizik, individuálním plánování ochrany dítěte a stanovování cílů sociálně právní ochrany dětí,
- seznámí se a prohloubí si informace o nejčastějších typech rizikového chování dětí a mládeže a o možnostech spolupráce s dalšími institucemi.
Program:
1. Vymezení základní pojmů a legislativní zakotvení problematiky - sociální kuratela pro děti a mládež, specifikace. Zákon č. 359/1999/Sb. Vymezení základních pojmů. Kompetence a úkoly sociálního kurátora. Východiska a zásady pro práci kurátora.
2. Metody sociální práce s dětmi - specifikace možných metod práce s dětmi - videotrénink interakcí, zrcadlení, úkolově orientovaný přístup, systemický přístup, význam komunikačních dovedností. Řešení výchovných problémů. Spolupráce kurátora s dalšími institucemi.
3. Vyhodnocení situace dítěte, IPOD a případové konference - účel individuálního plánu ochrany dítěte, vymezení příčin ohrožení dítěte, příprava IPODu. Případová konference, cíle, principy, kompetence. Rodinné konference. Přístupy zaměřené na potřeby dítěte. Nepřiměřené ohrožení dítěte. Posuzování nejlepšího zájmu dítěte. Vývojové potřeby dítěte, rodina a prostředí.
4. Prevence rizikového chování - primární, sekundární a terciální prevence. Rizika při práci s dětmi - ohrožení bezpečnosti zdraví, rizika vyplývající z charakteru pomáhající profese, rizika vycházející z překračování legislativních kompetencí, riziko odmítané pomoci a vyplývající z charakteristiky chování a jednání cílových skupin. Možná prevence rizikového chování. Spolupráce s dalšími institucemi.


Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design