Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 121003
Lektor PhDr. Klimentová Eva, Ph.D.
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 2. 2. 2021 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2018/0351-SP/VP
Cíl kurzu Absolvent dokáže vymezit pojem bezdomovství a získá přehled o jednotlivých formách bezdomovství. Pochopí rizikové faktory, které podmiňují vznik, rozvoj a udržení bezdomovství. Absolvent porozumí mechanismu sociálního vyloučení a bude seznámen se strategií prevence a překonávání sociálního vyloučení s důrazem na tzv. bod zlomu a jeho důsledky. Získá orientaci ve stávajícím systému sociálních služeb a služeb sociální práce pro osoby bez domova v České republice.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníků obcí, měst, krajů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Informace k ON-LINE KURZU.
Nejpozději den před konáním školení obdržíte na váš e-mail pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

1. Vymezení pojmu bezdomovství a souvisejících pojmů - chudoba a sociální vyloučení. Bezdomovství jako problém jedince i celé společnosti. Formy bezdomovství - zjevné, skryté a potenciální.
2. Příčiny bezdomovství - Faktory vyvolávající fenomén bezdomovství - objektivní a subjektivní. Chudoba, nezaměstnanost, sexuální a psychické zneužívání v dětství, rodinné konflikty, kriminalita, nadužívání alkoholu a nealkoholových drog, dluhy, zkušenost s pobytem ve vězení, psychické poruchy. Porovnání příčin a projevů bezdomovství u mužů a žen.
3. Průvodní jevy a problémy bezdomovství - nemocnost, narušené mezilidské vztahy, snížený práh hygieny, drobná kriminalita, neschopnost hospodařit s penězi, absence praktických lékařů. Nedostatečná orientovanost v sociálním systému a v celkovém společensko-právním systému a zpětné působení na život jedince bez domova.
4. Strategie sociální práce s bezdomovci -Strategie vyplývající ze specifických potřeb klientů - preventivní, kurativní a paliativní, jejich prolínání v praxi. Případová práce s klientem. Možnosti a proces reintegrace bezdomovců do společnosti, hlavní bariéry úspěšné reintegrace. Bytová politika a tzv. garantované bydlení.
5. Stávající systém sociálních služeb - nabídka sociální práce pro lidi bez domova v ČR a ve světě, srovnání. Možnosti a limity sociální práce s lidmi bez domova. Streetwork, ambulantní služby a pobytové služby. Komplexní podpora klienta k přijetí a udržení nového životního způsobu. Koncept "housing first".
6.Řešení konkrétních případů z praxe účastníků. V případě nulových podnětů od účastníků promítání a diskuse nad úryvky z filmů Láska v hrobě (2012) a Spi sladce (2016) s nastíněním konkrétních vhodných postupů pro jednotlivé situace.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design