Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova NOVINKA
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 38034
Lektor PhDr. Klimentová Eva, Ph.D.
Pobočka Ostrava
Místo konání Více info...Hotel Maria, Přívozská 23, Ostrava
Datum konání 6. 9. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2018/0351-SP/VP
Cíl kurzu Absolvent dokáže vymezit pojem bezdomovství a získá přehled o jednotlivých formách bezdomovství. Pochopí rizikové faktory, které podmiňují vznik, rozvoj a udržení bezdomovství. Absolvent porozumí mechanismu sociálního vyloučení a bude seznámen se strategií prevence a překonávání sociálního vyloučení s důrazem na tzv. bod zlomu a jeho důsledky. Získá orientaci ve stávajícím systému sociálních služeb a služeb sociální práce pro osoby bez domova v České republice.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníků obcí, měst, krajů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Vymezení pojmu bezdomovství a souvisejících pojmů - chudoba a sociální vyloučení. Bezdomovství jako problém jedince i celé společnosti. Formy bezdomovství - zjevné, skryté a potenciální.
2. Příčiny bezdomovství - Faktory vyvolávající fenomén bezdomovství - objektivní a subjektivní. Chudoba, nezaměstnanost, sexuální a psychické zneužívání v dětství, rodinné konflikty, kriminalita, nadužívání alkoholu a nealkoholových drog, dluhy, zkušenost s pobytem ve vězení, psychické poruchy. Porovnání příčin a projevů bezdomovství u mužů a žen.
3. Průvodní jevy a problémy bezdomovství - nemocnost, narušené mezilidské vztahy, snížený práh hygieny, drobná kriminalita, neschopnost hospodařit s penězi, absence praktických lékařů. Nedostatečná orientovanost v sociálním systému a v celkovém společensko-právním systému a zpětné působení na život jedince bez domova.
4. Strategie sociální práce s bezdomovci -Strategie vyplývající ze specifických potřeb klientů - preventivní, kurativní a paliativní, jejich prolínání v praxi. Případová práce s klientem. Možnosti a proces reintegrace bezdomovců do společnosti, hlavní bariéry úspěšné reintegrace. Bytová politika a tzv. garantované bydlení.
5. Stávající systém sociálních služeb - nabídka sociální práce pro lidi bez domova v ČR a ve světě, srovnání. Možnosti a limity sociální práce s lidmi bez domova. Streetwork, ambulantní služby a pobytové služby. Komplexní podpora klienta k přijetí a udržení nového životního způsobu. Koncept "housing first".
6.Řešení konkrétních případů z praxe účastníků. V případě nulových podnětů od účastníků promítání a diskuse nad úryvky z filmů Láska v hrobě (2012) a Spi sladce (2016) s nastíněním konkrétních vhodných postupů pro jednotlivé situace.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design