Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Aplikace rodinného práva v sociálně právní ochraně dětí ZRUŠENO
Tématická oblast Legislativa
Variabilní symbol 38030
Lektor Mgr. Hovorka Daniel
Pobočka Ostrava
Místo konání Více info...Regionální kancelář Ostrava, Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava
Datum konání 25. 5. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2014/0856-SP
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je seznámení s novou právní úpravou rodinně právních vztahů s důrazem na právní úpravu vztahů rodičů a dětí, náhradní rodinnou výchovu a další vybrané otázky rodinného práva. Absolvent vzdělávacího programu získá přehledné znalosti jednotlivých institutů rodinného práva aplikovaných v praxi orgánů sociálně právní ochrany dětí a pochopí procesní souvislosti jednotlivých etap procesu svěření dítěte do péče osvojitele a bude schopen aplikovat ustanovení zákona v praxi.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů, úřadů práce, zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Rodinné právo v části druhé občanského zákoníku - změny v úpravě institutu osvojení - udělování souhlasu k osvojení, nezájem o dítě, rozhodování soudu o svěření dítěte do péče před osvojením, utajení osvojení, dohled nad úspěšností osvojení, možnost osvojení zletilého. 2. Vymezení rozsahu rodičovské odpovědnosti, omezení výkonu, pozastavení výkonu, zbavení rodičovské odpovědnosti, péče o dítě a jeho ochrana, osobní styk rodiče s dítětem, zastoupení dítěte, výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, vyživovací povinnost.
3. Preventivní, výchovná a sankční opatření při výchově dítěte. Poručenství a opatrovnictví. Pěstounství a svěření dítěte do péče jiné osoby. Ústavní výchova, svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
4. Řízení v rodinně právních věcech v zákoně o zvláštních řízeních soudních - Řízení soudu ve věcech osvojení nezletilého. Předběžná opatření upravující poměry dítěte. Rozhodování soudu ve věcech péče před osvojením, rozhodnutí o osvojení, utajení osvojení.
5. Předběžná opatření upravující poměry dítěte. Rozhodování soudu ve věcech péče soudu o nezletilé. Úprava výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé. Předběžná opatření ve věci ochrany dítěte před domácím násilím.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design