Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Aplikace rodinného práva v sociálně právní ochraně dětí ZRUŠENO
Tématická oblast Legislativa
Variabilní symbol 18016
Lektor Mgr. Hovorka Daniel
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 20. 4. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2014/0856-SP
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je seznámení s novou právní úpravou rodinně právních vztahů s důrazem na právní úpravu vztahů rodičů a dětí, náhradní rodinnou výchovu a další vybrané otázky rodinného práva. Absolvent vzdělávacího programu získá přehledné znalosti jednotlivých institutů rodinného práva aplikovaných v praxi orgánů sociálně právní ochrany dětí a pochopí procesní souvislosti jednotlivých etap procesu svěření dítěte do péče osvojitele a bude schopen aplikovat ustanovení zákona v praxi.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů, úřadů práce, zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Rodinné právo v části druhé občanského zákoníku - změny v úpravě institutu osvojení - udělování souhlasu k osvojení, nezájem o dítě, rozhodování soudu o svěření dítěte do péče před osvojením, utajení osvojení, dohled nad úspěšností osvojení, možnost osvojení zletilého. 2. Vymezení rozsahu rodičovské odpovědnosti, omezení výkonu, pozastavení výkonu, zbavení rodičovské odpovědnosti, péče o dítě a jeho ochrana, osobní styk rodiče s dítětem, zastoupení dítěte, výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, vyživovací povinnost.
3. Preventivní, výchovná a sankční opatření při výchově dítěte. Poručenství a opatrovnictví. Pěstounství a svěření dítěte do péče jiné osoby. Ústavní výchova, svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
4. Řízení v rodinně právních věcech v zákoně o zvláštních řízeních soudních - Řízení soudu ve věcech osvojení nezletilého. Předběžná opatření upravující poměry dítěte. Rozhodování soudu ve věcech péče před osvojením, rozhodnutí o osvojení, utajení osvojení.
5. Předběžná opatření upravující poměry dítěte. Rozhodování soudu ve věcech péče soudu o nezletilé. Úprava výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé. Předběžná opatření ve věci ochrany dítěte před domácím násilím.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design